Tempat Wisata Di Singapura tempatwisatabizid Phalavara doma kailiphorani'a ate maiditeri'ana varage sathana de drier climes mura, nu vi bahara vadha kulara hai. Isa lacaka kanazaravetari vica tuhanu apharika taka Baobabs, sapena, asatareli'a taka kagaru paje zaituna de daraḵẖata nala, sasara bhara vica ika di yatara'te apane apa nu labhana javega. Dono rojana nu ika daure balaga la'i 28 thagi ate bace de la'i 15 thagi ḵẖaraca karega. Phalavara doma de adara tuhanu iha vi bura, ika maiditeri'ana bhojanala hai, jo ki apane al'hane ate sabazi vica-ghara nu vadha varata pakavana bana'uda hai labha javega. Tuhanu Bayfront'te Mrt du'ara pahucana hai, je tuhanu pahili pichale Dragonfly ate kigaphisara leksa calana la'i hai javega. Tuhanu kafi vara hai, je, bahuta sare pachi ate kire hai, jo ki isa khetara nu apane ghara bana li'a hai nu khojana di boardwalk nala calade hana. Vakha-vakha kauma hai, jo ki sala vadha sigapura'ca saitala hai karana di pravanagi vica, bharata, cina, malesi'a ate basativadi baga taka paude ate rukha nala cara jurana garadana di ika lari hai. De nala nala bura hai ate Supertree de rupa vica vi hai, ama raisatorata kosisa karana de ika mezabana: Kaiphe Crema vala hai ate sanaikasa di pesakasa karada hai, saivanatha savaraga a'isa-krima apa dida hai ate verandah nu ika rava'iti prerita kala ate cita bagala hai, jo ki ika esi'a'i ate atararasatari prerita menu phicara hai.

Be di sathiti de ke garadana isa nu sigapura avaja'i ate Skyscrapers ika asana mana'una la'i karada hai, ika mazedara sapesa di pesakasa sasara bhara de bagabani di paracola karana di hai, para, jo ki vadha vi bihatara, Supertrees, kla'uda jagalata ate phalavara doma ika dhaga vica jivana la'i paude nu lai ke tuhanu age kade dekhi'a hai javega. Be ke garadana'te kla'uda jagalata sigapura de sabha prabhavasali akarasana de nala huda hai. Iha mavahagi garinaha'usa-sise gubada mila taka vekhi'a ja sakada hai dura hai, ate hune hi de taura hairanakuna adara de taura te isa nu bahara taka hai. Isa da chota bhara, phalavara doma, nu vi kapani adami nu-kiti banatara da jora karada hai, para isa nu vade, katarola kita kala'uda jagalata mahaula hai, jo ki, isa de jabare-chadana arakitaikacara de nala sabha yatari akarasita coti taka brija de vadhe ate sasara de sabha hai inadora jharane hai, jo ki paira 100 upara thale barisa. Sikhara'te uthe hatala'ina-chati'a' khatama ho duni'a'kamala de talaba de nala pura ho gi'a hai, ate tarike de nala-nala uthe vi ika stalactites ate Stalagmites disapale'a, ika vidi'aka thi'etara ate phula ate banasapati, vadhade, Orchids, ghara paude nu vi samala hai de ika tamama hai, sanaphalavarasa ate agi'a pharana. Tempat Wisata Di Singapura tempatwisatabizid