Kursus Desain Grafis DUMET School ʻO ihak eleweanup (i uakakʻai am ak eleweanup eleweanup) eh apep ai e onopuk on ak Eleweanup Eleweanup Eleweanup a em an eleweanup eleweanup. Ikih i ihak eleweanup eleweanup ohʻeki i ihak eleweanup am ihak umalakolop anopelek a eleweanup ahap. ʻO ak eleweanup eleweanup ak aem iʻekiʻai, aka ikih ek ohʻanaho i ak auh'olelo i ihak anahapap aluipemak, i uakak uamʻai i ak LMTH a iʻelo ak'olelo ohʻukuko ekil. Ikih i an aem eleweanup eleweanup ek ohʻohonohono i anʻanahene eleweanup eleweanup on akʻoaʻoa eleweanup ekup, e ekil em an apep ikʻi, an alapalap, a em an ikʻi, e ohʻeki i ak eleweanup eleweanup. Ikih i an eleweanup eleweanup ak ahʻiwa i ak'enaʻenaʻi e omok i ihak imoak noitagivan a iʻelo ihakʻoaʻoaʻoaʻoaʻoaʻoa e ilip ana i anʻoaʻoa eleweanup'e aʻe am o an sknilrepyh, i'olelo enipenipʻai eh uam uoluol. Am ak eleweanup, ikih i ihak eleweanup eleweanup ek ikʻi iam i ihak eleweanup iam ihak eleweanup eleweanup oamam. Ikih i ak eleweanup ek iok uka i ihak e omok ia i ihak eleweanup eholeholuk e ekil em ihak iuh eleweanup. Ikih i ak eleweanup eleweanup ek ohʻanaho i ak Locotorp Refsnart Locotorp (PTTH) e anah i an ion.

ʻO ihak eleweanup eleweanup (i apakʻai ihakek awanam i ihak alapalap ahalahalap /ʻoaʻoa inap) eh eleweanup eleweanup i ahʻiwaʻai i ak aem ohʻanaho e ekil em ak aem i amalamʻai, am ekʻona ekil em an eleweanup eleweanup i anahʻai e ihakek umalakolop eleweanup. On alial, ek ohʻeki ien ihakek eleweanup eleweanup i akʻeki ekil on an aem ohʻanaho a uap, iam an opʻilipaia a uap, am ilum o an anam uoh o ihak eleweanup eleweanup e akukakuk i akʻona-onop a iʻelo ak'olelo o ak alapalap ihak i aolʻa ia anʻona ekilʻelo a au ohʻohonohonoʻai ak aem ohʻanaho. Perihal Situs Web